Cập nhật các thông tin hoạt động liên quan của công ty.